یکشنبه 07 خرداد 1402          
    معرفی مرکز » چشم انداز
چشم انداز

    
اجرای طرح‌های پژوهشی در زمینه آموزش زبان و ادبیات فارسی با همکاری دیگر مراکز آموزش زبان فارسی

    
گسترش آموزش مجازی با کمک فناوری‌های جدید و با استفاده از محتوای درسی نوین و ویژه آموزش از راه دور