یکشنبه 07 خرداد 1402          
    معرفی مرکز » مدیریت
مدیر مرکز

نام و نام خانوادگی : فرهاد ساسانی

رشته تحصیلی: زبانشناسی

مدرك تحصیلی : دكترا

مرتبه علمی : دانشیار

شماره تلفن مستقیم :  88605230(9821+) 

شماره تلفن داخلی : 2359

فاكس : 88605230(9821+)

رایانامه: fsasani@alzahra.ac.ir