معرفی مرکز » کارشناسان مرکز
کارشناسان دفتر

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                 

فرهاد ساسانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                 

       رشته و مدرک تحصیلی: دکترای زبانشناسی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                  سمت: مدیر مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                 

پست الکترونیک:

fsasani@alzahra.ac.ir

                     

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
                   

مهناز طالبی دستنایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سارا کیانی

رشته و مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری زبانشناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشته و مدرک  تحصیلی:دانشجوی دکتری زبانشناسی

سمت: مدیر سایت و امور رایانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سمت: کارشناس دوره‌های حضوری

پست الکترونیک:

mahnaz.talebi@hotmail.com

                   

پست الکترونیک:

s.kiani@alzahra.ac.ir

                     

 

 

   

 

 

       

                                             

راضیه کاشفی 

 

 

 

 

   

 

 

        مرضیه سادات رضوی

رشته و مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد زبانشناسی

 

 

 

 

   

 

 

       

رشته و مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان 

سمت: کارشناس دوره‌های حضوری

 

 

 

 

   

 

 

        سمت: کارشناس دوره‌های حضوری

پست الکترونیک:

kashefi85@yahoo.com                       

پست الکترونیک:

ma.razavi@atu.ac.ir
             

             
                                   
                                     


اعظم رستمی

رشته و مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان

سمت: کارشناس منابع چندرسانه‌ای

پست الکترونیک:  a.rostami1391@yahoo.com